Taxe şi impozite locale

 

FORMULARE

 
Declarație impozit pe clădiri - persoane fizice
Declarație impozit pe clădiri - persoane juridice
Declarație impozit pe terenuri - persoane fizice
Declarație impozit pe terenuri - persoane juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - persoane fizice/juridice
Declarație impozit pe mijloace de transport pe apă - persoane fizice/juridice
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport
 
 
Hotărârea Nr. 90 / 2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020


TABLOUL CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE , IMPOZITELE , TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE  ACESTORA, PRECUM SI AMENZILE APLICABILE PENTRU ANUL 2020

                          IMPOZITE  SI  TAXE LOCALE

                   CAPITOLUL I.  VALORILE IMPOZABILE AFERENTE CLADIRILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

ART. 457 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal

  Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

    (1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,08%, asupra valorii impozabile a clădirii.

(2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor , sume care se indexeaza cu rata inflatiei de 4,6 % fata de nivelul anului 2019 :

 

           Tipul  cladirii

                                                               Valoarea  impozabila

                                                                    - lei /mp     

 

   Cu instalatii de apa , canalizare ,

     Electrice si incalzire(conditii cumulative)                                                                    

                                                   

 

Fara instalatii da apa , canalizare,

          Electircitate sau incalzire

           2019                            

             2020

         2019

                2020

 

A.     Cladirile cu cadre din beton armat sau cu pereti exterior din caramida arsa sau orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si /sau chimic

 

          1013

 

         1060

 

             608

 

     636

B.     Cladire cu peretii exterior din lemn, din piatra naturala,din caramida nearsa,din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

304

           318

              203

    212

C.     Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si /sau chimic

 

 

           203

 

 

          212

 

 

             177

 

 

    185

D.     Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn,din piatra naturala,din caramida nearsa,din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

 

 

          127

 

 

         133

 

 

              76

 

 

       79

E.     In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol,demisol si/sau la mansarda,utilizate ca locuinta,in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit.A-D

 

75% din suma care s-ar aplica

                   cladirii

 

            

 

75% din suma care s-ar aplica cladirii

 

F.     In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta,in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit.A-D

 

 

50% din suma care s-ar aplica

                    cladirii

 

 

50% din suma care s-ar aplica cladirii

 

     

      Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv                              (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

 

(3) Impozitul pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

    (4) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

Art. 457 alin.(6)

   Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (2) - (5) cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

 

 Conform legii satele resedinta de comune sunt de rang IV.

 

__________________________________________________________

| Zona în cadrul |            Rangul localităţii           |

| localităţii    |                                         |

|________________|_________________________________________|

|                |   0  |   I  |  II  |  III |  IV  |   V  |

|________________|______|______|______|______|______|______|

|      A         |      |      |      |      | 1,10        |

|________________|______|______|______|______|______|______|

|      B         |      |      |      |      | 1,05 |      |

|________________|______|______|______|______|______|______|

|      C         |      |      |      |      | 1,00 |      |

|________________|______|______|______|______|______|______|

|      D         |      |      |      |      | 0,95 |      |

|________________|______|______|______|______|______|______|

            

 

Conform prevederilor art.457 , alin.(8) ,  v aloarea impozabilă a clădirii,  se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:

 1. a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
 2. b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
 3. c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

 

ART. 458

    Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice ,Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice , Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice

 

 

 

  COTA STABILITA DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019

COTA STABILITA DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020

Art.458 alin.(1) persoane fizice

cladiri nerezidentiale achizitionate,construite sau reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta

                   0,2 %

               0,2 %

Art.458 alin.(3) persoane fizice

Cladiri nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice,utilizate pentru activitati agricole

               

                  0,4 %

 

                   0,4 %

Art.458 alin (4) persoane fizice

Cladiri nerezidentiale nereevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta

 

                   2%

 

                   2%

Art.460 alin.(1) persoane juridice

Cladirile rezidentiale dobandite sau reevaluate in ultimii 3 ani,anteriori anului fiscal de referinta

 

                 0,08 %

 

                   0,08%

Art.460 alin.(2) persoane juridice

Cladiri nerezidentiale dobandite sau reevaluate in ultimii 3 ani anterioari anului fiscal de referinta

 

                 0,2 %

 

                   0,2%

Art.460 alin.(3) persoane juridice

Cladirile rnerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoane juridice utilizate pentru activitati din domeniul agricol

 

                 0,4 %

 

                   0,4 %

Art.460 alin.(8) persoane juridice

Cladirile rezidentiale si /sau nerezidentiale nereevaluate in ultimii 3 ani ,anteriori anului fiscal de referinta

 

                   5%

 

                     5%

Art.460 alin.(2) persoane fizice

Bonificatia pentru plata cu anticipatie a impozitului 

                  10 %

                     10%

Art.462 alin (2) persoane juridice

Bonificatia pentru plata cu anticipatie a impozitului

                  10 %

                     10 %

 

(1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de  0,2 % asupra valorii care poate fi:

#M5

 1. a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă;

#B

 1. b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
 2. c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

    (2) Cota impozitului pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local.

    (3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

    (4) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.

    ART. 459

    Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice

    (1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art. 458.

    (2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457.

    (3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:

 1. a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform 457;
 2. b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor 458.

    ART. 460

Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice

 

  (4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin. (2) sau (3).

    (5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:

 1. a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
 2. b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
 3. c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;
 4. d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
 5. e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
 6. f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.

#M5

    (6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă.

#B

    (7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului.

#M40

    (7^1) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care sunt scutite de plata impozitului/taxei pe clădiri potrivit art. 456 alin. (1).

#B

    (8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

    (9) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

 

   ART. 456

    Scutiri

    (1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri  conform art. 456 din Legea 227/2015.

 

CAPITOLUL II . Impozitul pe teren si taxa pe teren

 

 1. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN LA CATEGORIA DE FOLOSINTA ,,CURTI  CONSTRUCTII’’

 

              ART. 465 alin.(2) din Legea 227 / 2015 privind Codul Fiscal

          (1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.                     

 

         În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel , care se indexeaza cu rata inflatiei de 4,6% fata de nivelul anului 2019:

 

    Zona in cadrul

         localitatii

 Nivelurile impozitului/taxei , pe ranguri de localitati  lei/ha

 

           Rang IV

Rang IV

               2019

              2020

                 A

                  720

                753

                 B

                  576

                602

 

                 C

                  433

                453

 

                 D

                  282

                295

 

 

 

 1. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN LA ALTE CATEGORII DE FOLOSINTA DECAT CEA DE  ,,CURTI  CONSTRUCTII ‘’

 

                  ART. 465. ALIN. (4) DIN Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

 

      În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5).

   Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren , se folosesc sumele din tabelul urmator ,exprimate in lei pe hectar , sume care se indexeaza cu rata inflatiei de 4,6% fata de nivbelul anului 2019.

 

Nr.

Crt.

Zona/Categoria de folosinta

     A

      A

     B

     B

      C

      C

     D

       D

     2019

      2020

    2019

     2020

    2019

     2020

     2019

     2020

1.

Teren arabil

    28

   29

     21

       22

    19

       20

   15

      16

2.

Pasune

    21

   22

     21

       22

    15

       16

   13

      14

3.

Faneata

    21

   22

     19

       20

    15

       16      

   13

      14

4.

Vie

    47

   49

     35

       37  

    28

       29

   19

      20

5.

Livada

    54

   56

     47

       49

    35

       37

   28

      29

6.

Padure sau alt teren cu vegetatie fore

    28

   29

     21

       22

    19

       20

   15

      16

7.

Teren cu ape

     15

   16

     13

       14

      8

         8     

     X

       X

8.

Drumuri si cai ferate

      X

      X

      X

        X

      X

         X

     X

       X

9.

Teren neproductiv

      X

      X

      X

         X

      X

         X

     X

       X

 

  (5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel:

 _______________________________________________

| Rangul localităţii | Coeficientul de corecţie |

|____________________|__________________________|

|          0         |           8,00           |

|____________________|__________________________|

|          I         |           5,00           |

|____________________|__________________________|

|          II        |           4,00           |

|____________________|__________________________|

|          III       |           3,00           |

|____________________|__________________________|

|          IV        |           1,10 -Turcoaia |

|____________________|__________________________|

|          V         |           1,00           |

|____________________|__________________________|

 

 1. IMPOZITUL /TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN

 

 În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel,suma ce se indexeaza cu rata inflatiei de 4,6 % fata de nivelul anului 2019,  înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (5)

 

 ART. 465 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

 

Nr.

Crt.

                                       

                                                  Categoria de folosinta

 

                        Impozit ( lei )

 

           2019

 

            2020

1.

Teren cu constructii

             22

             23

2.

Teren arabil

             43

             45

3.

Pasune

             20

             21

4.

Faneata

             20

             21

5.

Vie pe rod,alta decat cea prevazuta la nr.crt.5.1

             49

             51

5.1

Vie pana la intrarea pe rod

               0

               0

6.

Livada pe rod , alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1

             49

             51

6.1.

Livada pana la intrarea pe rod

               0

               0

7.

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera , cu exceptia celui prevazut la nr. crt. 7.1

               8

               8

7.1

Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie

               0

               0

8.

Teren cu apa , altul decat cel cu amenajari piscicole

               1

               1

8.1

Teren cu amenajari piscicole

              26

              27

9.

Drumuri si cai ferate

                0

                0

10.

Teren neproductiv

                0

                0

 

     Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

     Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de  10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local.

  (3) Impozitul pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

    (4) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe teren cumulat.

#M5

    (5) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinţă.

    (6) În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă colectează taxa pe teren de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

ART. 464

    Scutiri

    (1) Nu se datorează impozit/taxă pe teren conform art.464 din Legea 227/2015

 

                         CAPITOLUL  III . Impozitul pe mijloacele de transport

 

       ART. 470 alin . ( 2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

 

Calculul impozitului

 Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport., si  în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor , suma care se indexeaza cu rata inflatiei de 4,6 % fata de nivelul anului 2019

Nr.

Crt.

             Mijloace de transport cu tractiune mecanica

                        Lei / 200 cmc sau fractiune din aceasta

 

 

Nivelurile aprobate                                                       Nivelurile aprobate

Pentru anul 2019                                                           pentru anul 2020

                  I.      Vehicole inmatriculate (lei /200 cmc sau fractiune din aceasta )                                      

 1.

| Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu             |capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv     

               8

             8

2.

Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea  cilindrică de peste 1.600 cm3                             

               9

             9

3.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi  2.000 cm3 inclusiv                                        

             18

            19

4.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi  2.600 cm3 inclusiv                                                      

              73

            76

5.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi  3.000 cm3 inclusiv                                        

            146

          153

6.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 

                                                           

             294

          294

7.

 Autobuze, autocare, microbuze                           

 

               24

            25

8.

Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv                 

               30

            31

9.

Tractoare înmatriculate                                            

 

               18

            19

II.             Vehicule înregistrate                                                   

 

1.

Vehicole cu capacitate cilindrica

Lei/200 cmc

1.1

 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică          

 < 4.800 cm3                                               

   2

   2

1.2

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică      

 > 4.800 cm3                                               

   4

   4

2.

Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată         

                                                          

 51

 53

 

    (3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii consiliului local.

    (4) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

 

ART. 470 alin. ( 5) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal

 

   În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor , suma ce se indexeaza cu rata de inflatie de 4,6 % fata de nivelul anului 2019.

 

 

                      Numarul de axe si greutatea bruta incarcata

                                               Maxima admisa

                       Impozitul ( lei/ an)

Ax(e)  motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatic sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

    2019

    2020

    2019

  2020

    I

       DOUA   AXE

 

 

1.

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică            

de 13 tone                              

      0

        0

    144

   151

 

2.

Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică          

 de 14 tone                              

   144

     151

    400

   418

 

3.

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică          

de 15 tone                              

   400

     418

    562

   588

 

4.

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică           de 18 tone                              

    562

     588

   1273

  1332

 

5.

| Masa de cel puţin 18 tone               

    562

     588

    1273

   1332

   II

         TREI  AXE

 

1.

 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică            de 17 tone                              

144

    151

   251

     516

 

2.

Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică  de 19 tone                              

251

    263

   516

     540

 

3.

 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică          

 de 21 tone                              

516

    540

    670

    701

 

4.

Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică          

de 23 tone                              

670

    701

  1033

  1081

 

5.

| Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică          

 de 25 tone                              

1033

   1081

  1604

  1678

 

6.

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică          

 de 26 tone                              

1033

   1081

  1604

  1678

 

7.

Masa de cel puţin 26 tone               

1033

   1081

  1604

  1678

  III

        PATRU AXE

 

 

 

 

 

1.

| Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mic 25 TO                                       

  670

    701

    679

    710

 

2.

 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică          

 de 27 tone                              

  679

    710

  1060

  1109

 

3.

Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică            de 29 tone                              

1060

   1109

  1683

  1760

 

4.

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică        de 31 tone                              

1683

   1760

  2497

  2612

 

5.

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică         de 32 tone                              

1683

   1760

  2497

  2612

 

6.

| Masa de cel puţin 32 tone               

1683

   1760

  2947

  2612

 

ART. 470 alin (6) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal

 

     În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor ,suma care ,se indexeaza cu rata inflatiei de 4,6 % fata de nivelul anului 2019:   

 

            Numarul de axe si greutatea bruta incarcata

                              Maxima admisa

                      Impozitul ( lei/ an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatic sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

     I              2 + 1  axe

    2019

     2020

   2019

   2020

 

1.

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică              de 14 tone                              

        0

        0

      0

      0

 

2.

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică            de 16 tone                              

        0

        0

      0

      0

 

3.

 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică             de 18 tone                              

        0

        0

     65

     68

 

4.

Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică            de 20 tone                              

       65

      68

   149

    156

 

5.

Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică           de 22 tone                              

     149

    156

   349

    365

 

6.

Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică          de 23 tone                              

     349

    365

   451

    472

 

7.

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică           de 25 tone                              

     451

    472

   814

    851

 

8.

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică          de 28 tone                              

     814

     851

  1427

  1493

 

9.

Masa de cel puţin 28 tone                        

     814               851

  1427

  1493

    II

                    2  +   2  AXE

 

1.

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică           de 25 tone                              

    140

    146

     325

    340

 

2.

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică           de 26 tone                              

    325

    340

     535

    560

 

3.

 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică           de 28 tone                              

    535

    560

    785

    821

 

4.

Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică           de 29 tone                              

    785

    821

    949

    993

 

5.

 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone                                                                      

    949

    993

   1558

  1630

 

6.

 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică  de       33 tone                              

  1558

  1630

   2162

  2261

 

7.

Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică         de 36 tone                               

  2162

  2261

   3282

  3433

 

8.

 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică          de 38 tone                              

  2162

  2261

   3282

  3433

 

9.

Masa de cel puţin 38 tone               

   2162

  2261

   3282

  3433

 III

                  2     +    3  AXE

 

1.

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică          de 38 tone                              

   1721

   1800

   2395

  2505

 

2.

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică          de 40 tone                               

   2395

  2505

  3254

 3404

 

3.

Masa de cel puţin 40 tone

   2395

  2505

  3254

 3404

IV

3     +   2 AXE

 

 

 

 

 

1.

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică          de 38 tone                              

   1520

  1590

  2111

 2208

 

2.

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică          de 40 tone                              

   2111

  2208

  2920

 3054

 

3.

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mica de 44 tone

   2920

  3054

  4319

 4518

 

 

Masa de cel puţin 44 tone

   2920

  3054

  4319

 4518

V

                     3    +   3   AXE

 

1.

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică          de 38 tone                              

     864

    904

   1046

 1094

 

2.

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică          de 40 tone                               

   1046

  1094

   1563

 1635

 

3.

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mica de 44 tone

   1563

  1635

   2487

 2601

 

4.

Masa de cel puţin 44 tone

   1563

  1635

   2487

 2601

                 

 

     În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevazuta la alin ( 6 ) , taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor, suma care se indexeaza cu rata de inflatie de 4,6 % fata de nivelul anului 2019:

 

    Remorci , semiremorci sau rulote     Legea  nr. 227/2015 , art.470 alin. ( 7 )

Masa  totala  maxima

autorizata

NIVELURILE STABILITE       PENTRU ANUL  2019

 NIVELURILE STABILITE

PENTRU ANUL 2020

             impozitul  in lei

               Impozitul in lei

a . Pana la o tona inclusiv

                            9

                           9

b.  Peste o tona , dar nu mai mult de       3 tone

                          34

                         36

c.  Peste 3 tone , dar nu mai mult de  5 tone

 

                          53

                         55

d. Peste 5 tone

                         65

                         68

 

 Mijloace  de  transport  pe  apa

 Legea  nr.  227/ 2015 , art. 470  alin. (8)                                                       Legea  nr. 227/2015 , art. 470 alin. ( 8 )

1.   Luntre ,  barci fara motor , folosite pentru  pescuit  si uz personal

                         21

                          22

 

2.  Luntre, barci fara motor , folosite pentru pescuit si uz personal

 

                         57

                          60

3. Barci cu motor

                       213

                        223

4. Nave de sport si agrement

                       214

                        224

5. Scutere de apa

                       213

                        223

6. Remorchere si impingatoare

                         X

                          X

a) pana la 500 CP , inclusiv

                       566

                       592

b) peste 500  CP si pana la 2000 CP, inclusiv

                       921

                       963

c) peste  2000 CP si pana la 4000 CP , inclusiv

                     1417

                     1482

d) peste 4000 CP

                     2267

                     2371

7. Vapoare – pentru fiecare 1000tdw sau fractiune din acestea

                       184

                       192

8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale:

                         X

                         X

a) cu capacitatea de incarcare pana la 1500 de tone, inclusiv

                       184

                       192

b) cu capacitatea de incarcare de peste 1500 tone si pana la 3000 de tone,inclusiv

                       284

                       297

c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 de tone

                      497

                      520

          

      Art. 472   Plata impozitului   

  (9) În înţelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un alt document similar.

  (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

 

    (2)      Pentru plata cu anticipatie a impozitului la persoanele fizice si persoanele juridice pana la data de 31 martie 2020 se acorda o bonificatie de 10% .

| (3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

 

  ART. 469

    Scutiri

    (1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport conform art. 469 din Legea 227/2015

 

 

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR ,AVIZELOR SI A  AUTORIZATIILOR

 

            Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize şi autorizaţii

  Art.474.-(1)   Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma stabilită conform tabelului următor , suma care se indexeaza cu rata de inflatie de 4,6 % fata de nivelul anului 2019 :

 

Art.474 alin.1

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism,in mediul urban

NIVELURILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020

Suprafaţa pentru care se obţine      certificatul de urbanism       

                       - LEI -

                     - LEI -

a) până la 150 m2, inclusiv

                           5

                          5

b) între 151 şi 250 m2, inclusiv    

                           6

                          6

c) între 251 şi 500 m2, inclusiv        

                           7

                          7

d) între 501 şi 750 m2, inclusiv    

                           9

                          9

e) între 751 şi 1.000 m2, inclusiv 

                         12

                        13   

f) peste 1.000 m2                   

14 + 0,01 lei/m2

pentru fiecare m2                                     care depăşeşte                                     1.000 m2                                                                                                                             

14 + 0,01 lei/m2

pentru fiecare m2                                     care depăşeşte                                     1.000 m2                                                                                                                             

Art.474 alin.4

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism

                            5         

                          5

Art. 474 alin. 5

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru construire cladire rezidentiala sau anexa

   0,5 % din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii

   0,5 % din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii

Art. 474 alin. 6

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru construire alte constructii decat cele de la alin.5

1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie,inclusiv valoarea instalatiilor aferente.

 

1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie,inclusiv valoarea instalatiilor aferente

Art.474 alin . 3 si 8

Taxa pentru prelungirea unui certificat sau a unei autorizatii

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

 

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

 

Art.474 alin. 9

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare totala sau partiala ,a unei constructii

0,1 % din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri,aferenta partii desfiintate.

 

0,1 % din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri,aferenta partii desfiintate

Art.474 alin.10

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari                                        

  

           10 lei/mp excavari

 

           10 lei/mp excavari

Art. 474 alin.14

Taxa pentru autorizarea amplasarii  de chioscuri,containere,tonete,cabin  spatii de expunere,corpuri si  panouri de afisaj,firme si reclame situate pe caile si in spatiile publice                                    

 

  8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru patrat de sup[rafata ocupata de constructie

  8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru patrat de sup[rafata ocupata de constructie

Art.474 alin.15

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrarile  de racorduri şi branşamente la reţelele   publice de apă, canalizare, gaze, termice,energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu

 

 

                 7   lei ,

     Pentru fiecare

     racord

     

 

            7   lei ,

     Pentru fiecare

     racord

Art.474 alin. 16

Taxa pentru eliberarea  certificatului de nomenclatura stradală şi adresă                 

 

 

                  9  lei

 

 

               9 lei

Art. 475 alin.2

Taxe pentru eliberarea atestatului de producator,respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializarea produselor din sectorul agricol                        

 

 

 

 

                60 lei

 

 

             63 lei

Art.475 alin 2

Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializrea produselor din sectorul agricol

 

                          20 lei

 

                      21 lei

 

Art. 475 alin(3)lit.a

Taxa pentru eliberarea /vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea unor activitati pentru o suprafata de pana la 500 mp ,inclusiv

 

 

 

 

                                X

 

 

 

                         X

-baruri si alte activitati de servire a bauturilor

                          101  lei

                    106 lei

Art. 475 alin (3 ) lit.b

Taxa pentru eliberarea /vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea unor activitati pentru o suprafata mai mare de 500 mp

 

 

 

                                X

 

 

                         X

-baruri si alte activitati de servire a bauturilor

                      4054 lei

                  4240 lei

 

 CAPITOUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

 

(1) Orice persoană care utilizează un panou, un afişaj sau o structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate, cu excepţia celei care intră sub incidenţa art. 477, datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, în raza căreia/căruia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj respectivă. La nivelul municipiului Bucureşti, această taxă revine bugetului local al sectorului în raza căruia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj respectivă.

 

    (2) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită   conform tabelului următor , suma care se indexeaza cu rata de inflatie de 4,6 % fata de nivelul anului 2019 :

 

Art. 477 alin.(5)

Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate

COTA STABILITA DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019

COTA STABILITA DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020

                              3 %

                                3 %

Art.478 alin.(2 )

Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL  

                         2019 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL

                             2020   

  - lei/mp sau fractiune de mp

   - lei/mp sau fractiune de mp

a)in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica

                          32 lei

          

                          33 lei

b)in cazul oricarui alt panou ,afisaj sau oricarei alte structuri de afisaj pentru reclama si publicitate

 

                           23 lei

 

                           24 lei

 

(4) Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

    (5) Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt obligate să depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afişaj.

 

CAPITOUL  VII  -  IMPOZITUL  PE  SPECTACOLE

 

(1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.

    (2) Consiliile locale hotărăsc cota de impozit după cum urmează:

 

Art.481 alin. (2)

Impozitul pe spectacole

COTA STABILITA DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019

COTA STABILITA DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020

a) - în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională

 

 

                      2 %

 

 

                     2 %                   

b)- în cazul oricărei altei manifestări artistice decat cele enumerate la lit.a

                                                                                             

 

                     5 %

 

                     5 %

 

(3) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.

    (4) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligaţia de:

 1. a) a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale care îşi exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;
 2. b) a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum şi în orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente;
 3. c) a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente;
 4. d) a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;
 5. e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, documentele justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole;
 6. f) a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenţa şi inventarul biletelor de intrare şi a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, contrasemnate de Ministerul Culturii şi Ministerul Tineretului şi Sportului.

    ART. 482

    Scutiri

    Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.

    ART. 483

    Plata impozitului

    (1) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

    (2) Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole. Formatul declaraţiei se precizează în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

    (3) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a impozitului.

 

CAPITOLUL IX -  ALTE  TAXE  LOCALE

 

 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020

Art.486 alin(4 )

Taxa pentru indeplinirea procedurii de  divort pe cale administrativa  . Taxa poate fi majorata prin hotarare a Consiliului local,fara ca majorarea sa depaseasca 50% din aceasta valoare                                                                      

 

 

                         507  lei

 

 

                   530 lei

Art. 486 alin. (5 )

(5) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, consiliul local stabileşte o taxă de până la 32 lei, inclusiv.

 

 

 

 

                           10 lei

 

 

 

                    10 lei

 

 CAPITOLUL XI – SANCTIUNI

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

 

Art.493

(3) Contraventia  prevazuta la alin.2

       NIVELURILE STABILITE DE                  CONSILIUL LOCAL PENTRU   

                           ANUL 2019                         

NIVELURILE STABILITE DE     CONSILIUL LOCAL  PENTRU  

                        ANUL 2020                          

                         - LEI -

                      - LEI -

Lit. a ) se sanctioneaza cu amenda

                       70 - 279

                     73 - 292

Lit. b ) se sanctioneaza cu amenda

                     279 - 696

                   292 - 728

4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă

 

 

                      325 – 1.578

 

 

               340 – 1.649

 

 

 

 

 

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

 

(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%.

 

Contraventia prevazuta la alin.2 lit.(a) se sanctioneaza cu amenda

                    280  -  1.116

 

                  293  -  1.167

Contraventia prevazuta la alin.(2) lit.b se sanctioneaza cu amenda

                 1.116  -  2.784

               1.167  -  2.912

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se

 

                 1.300  - 6.312  

 

              1.360  -  6.602 

 

Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii

 

TAXE INSTITUITE EXCLUSIV DE CATRE CONSIULIUL LOCAL

 

                                                                                 PENTRU ANUL 2020

 

 

               Specificatie

 

               U / M

 Nivel taxa stabilita

 Pentru anul 2019

Nivel taxa stabilita

Pentru anul 2020

1.Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice

         Lei/zi

           10

               10

2.Taxa piata comerciala :

 

 

 

    a. pentru carute

         Lei /zi

              2

                  2

    b. pentru autoturisme

         Lei /zi

              5

                  5

    c. pentru camion

         Lei /zi

            10

                 10

    d. pentru camion si remorca

         Lei /zi

            12

                 12

    e. pentru tractor cu remorca

         Lei /zi

            10

                 10

3. Taxa salon

        

 

 

    a. pentru nunti

         Lei/ eveniment

          300

               300

    b. pentru botezuri

         Lei / eveniment

          300

               300

    c. pentru majorat

         Lei/ eveniment

          300

               300

4. Taxa de salubrizare :

 

 

 

    a. personae fizice

         Lei /an/persoana

            15           

                 15

    b.agenti economici avand ca obiect de activitate    

       comercializare de marfuri

         Lei / an

            50

                 50

5. Taxa legalizare documente :

         Lei /buc.

               3

                   3

6. Taxa copiator :

 

 

 

    a. copii format A4

         Lei / pagina

           0,50

              0,50

    b. copii format A3

         Lei / pagina

           1,00

              1,00

7. Transmitere fax

         Lei / pagina

           5,00

              5,00

8. primire fax

         Lei / pagina

           2,00

              2,00

9. Inchiriere sala camin cultural pentru activitati culturale si adunari publice

         Lei / ora

          20,00

            20,00

10. Inchiriat buldoexcavator:

 

 

 

     a. pentru personae fizice

         Lei/ ora

            80

              80

     b. pentru personae juridice

         Lei /ora

          120

            120

11. Inchiriat tractor

 

 

 

      a. tractor + remorca sau tractor + vidanja

         Lei/ ora

            60

               60

      b. tractor + arat

         Lei / ha

          220

             220

12. Taxa obor ( taxa de stationare la obor )

 

 

 

     a. cabaline

        Lei /cap/zi

            10

               10

     b. porcine

        Lei/ cap/zi

            10

               10

     c. ovine, caprine

        Lei /cap/zi

            10

               10

     d. bovine

        Lei/cap/zi

            10

               10

TAXE PENTRU MOPEDE ,TRACTOARE SI VEHICOLE CU TRACTIUNE ANIMALA CARE NU SE SUPUN INMATRICULARAII DAR CARE SE INREGISTREAZA DE CATRE CONSILIILE  LOCALE

 

 

 

A )  MOPEDE

 

             X

                  X

Taxa certificate inmatriculare

            LEI

             5                

                  5

Taxa numar

 

            20

                20

 B ) TRACTOARE

 

             X

                 X 

Taxa certificat inmatriculare

 

            5

                 5

Taxa numar

 

           45

               45

 C )CARUTE

 

            X

                X

Taxa numar

 

            X

               25

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALA

 

            X

                 5